Privacy

100% vergoed
In groep of individueel
In 6 videogesprekken
Start direct

WeQuit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WeQuit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door WeQuit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WeQuit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door WeQuit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonneesPersoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door WeQuit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):Grondslag voor deze persoonsgegevens is:Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WeQuit de volgende persoonsgegevens van u vragen:Uw persoonsgegevens worden door WeQuit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerdePersoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door WeQuit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):Grondslag voor deze persoonsgegevens is:Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WeQuit de volgende persoonsgegevens van u vragen:Uw persoonsgegevens worden door WeQuit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door WeQuit verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WeQuit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door WeQuit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
WeQuit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
WeQuit
info@WeQuit.nl
Zet de eerste stap!